Regulamin Konkursu „NAJBARDZIEJ NIETYPOWE ZDJĘCIE ZE SPOTKANIA KONESERÓW AMERYKAŃSKIEJ MOTORYZACJI” , zwanego dalej „Konkursem”

 • 1 Informacje ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Jack’s Motorcycles Group S.C. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 39, 02-148 Warszawa, NIP 5223158019.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „NAJBARDZIEJ NIETYPOWE ZDJĘCIE ZE SPOTKANIA KONESERÓW AMERYKAŃSKIEJ MOTORYZACJI”
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych sporządzonych przez uczestników Spotkania Koneserów Amerykańskiej Motoryzacji, którzy sfotografują w nietypowy sposób element (osobę, motocykl, samochód, budynków Centrum Praskie Koneser lub kombinacji tych elementów) Spotkania Koneserów Amerykańskiej Motoryzacji. W związku z tym w ramach Konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową 2 (dwie) fotografie.
 4. Konkurs organizowany będzie w dniu 01.06.2019 r.
 5. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją/Kapitułą, w skład której wchodzą: Marek Siudym, Tomasz Leszczyński, Jacek Szczepański, Jakub Izbicki.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • 2 Warunki udziału w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest autorem nietypowego zdjęcia ze Spotkania Koneserów Amerykańskiej Motoryzacji, odbywającej się w Centrum Praskim Koneser w dniu 01.06.2019 w godzinach 12.00 – 22.00 i spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją konkursu ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
 4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na zamieszczeniu wykonanego nietypowego zdjęcia na swoim profilu w aplikacji Instagram oraz oznaczeniu go Hashtagiem #jaksmotokoneser.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie do konkursu oznaczając je w aplikacji Instagram wspomnianym w ust.4 niniejszego artykułu oznaczeniem Hashtag.
 6. Dokonując zgłoszenia zdjęcia do Konkursu, osoba zgłaszająca oświadcza jednocześnie, że jest autorem zgłaszanej pracy konkursowej i przenosi niniejszym na organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie (bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych, czasowych lub ilościowych) do prac konkursowych („Dzieła”). Przeniesienie praw autorskich majątkowych do Dzieł następuje z Datą Przekazania i obejmuje następujące pola eksploatacji:

6.1. utrwalanie wizerunku Dzieł na wszelkich znanych nośnikach;

6.2. zwielokrotnianie wizerunku Dzieł za pomocą technik cyfrowych, drukarskich, optycznych lub zapisu magnetycznego, a także łączących powyższe techniki, sporządzenie odbitek, odpisów, wyciągów, zdjęć, matryc i negatywów, zapisów na płytach, dyskietkach, kasetach, w pamięci urządzeń służących do przetwarzania danych, za pomocą wszelkich technik;

6.3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz prywatnych i publicznych sieci komputerowych (w tym Internetu), a także rozpowszechnianie za pomocą tych sieci wizerunku Dzieł;

6.4. wykorzystanie wizerunku Dzieł we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych, w tym także reklamie wielkopowierzchniowej, internetowej, prasowej;

6.5. publiczne wystawienie Dzieł;

6.6. stworzenie filmu, prezentacji zawierającej wizerunek Dzieł.

6.7. W przypadku, gdyby uczestnik nie był uprawnionym do danych praw autorskich, zapewni on ich skuteczne przeniesienie na rzecz organizatora w zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem;.

W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 • 3 Zasady przeprowadzania Konkursu
 1. Zgłaszanie kandydatur
 2. Konkurs będzie się odbywał w dniu 01.06.2019 w godzinach 12.00 – 22.00
 3. Zgłoszenia można dokonać poprzez umieszczenie zdjęcia w aplikacji Instagram na swoim profilu (profilu uczestnika i biorącego udział w konkursie) oraz oznaczenie zdjęcia Hashtagiem #jacksmotokoneser. Prawidłowe zgłoszenie należy zamieścić najpóźniej do godz. 23:59:59 do dnia 04.06.2019 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym Organizator może, ale nie musi informować zgłaszającego.
 5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie i poinformowaniu zgłaszającego przez organizatora, można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.

 

 1. Wybór laureatów

 

 1. Kapituła Konkursowa dokona wyboru 2 zdjęć ze zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych i dopuszczonych do konkursu zdjęć, Kapituła wybierze dwóch laureatów, autorów najbardziej nietypowych zdjęć.
 3. Obrady Kapituły odbędą się w terminie do 8 czerwca 2019 r, godz 23:59:59. z wyłączeniem jawności.

 

 • 4 Ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Instagram Jack’s Motorcycles oraz profilach portalu Facebook – Jack’s Motorcycles Rent and Travel i Jack’s Motorcycles Service Parts Garage.

 

 • 5 Nagrody w Konkursie
 1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 3. a) dla autora wybranego przez Kapitułę jako autora najbardziej nietypowego zdjęcia przewidziana jest Wyprawa po wybrzeżu Costa Blanca, której wartość wynosi 1100 €. W wartość tą wliczone jest:
  – użyczenie motocykla
  – zakwaterowanie
  – przewodnik
  – ubezpieczenie
  – transfer z lotniska w Alicante
 4. b) dla laureata drugiego miejsca nagrodą jest voucher na dwudniowe użyczenie motocykla marki Harley Davidson, typu min. Softail, o wartości 980 PLN. Użyczenie do testów przewidziane jest na pełne dwa dni (24h x 2).
 5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 6. Nagroda może zostać wysłana jako voucher na wskazany przez wygranego adres email lub odebrana osobiście w siedzibie „Jack’s Motorcycles Group S.C.” mieszącej się pod adresem ul.17 stycznia 39, 02-148 Warszawa
 7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, uczestnik, który otrzyma tą nagrodę jest zobowiązany pokryć wynikające z tego tytułu zobowiązanie podatkowe.

 

 

 

 • 6 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul.17 stycznia 39, 02-148 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – konkurs NAJBARDZIEJ NIETYPOWE ZDJĘCIE ZE SPOTKANIA KONESERÓW AMERYKAŃSKIEJ MOTORYZACJI”.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Jack’s Motorcycles Group S.C. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 39, 02-148 Warszawa, NIP 5223158019.
 2. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawy lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Jack’s Motorcycles Group S.C. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 39, 02-148 Warszawa, NIP 5223158019. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować przez adres e-mail: info@jacksmoto.pl

 

 1. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „NAJBARDZIEJ NIETYPOWE ZDJĘCIE ZE SPOTKANIA KONESERÓW AMERYKAŃSKIEJ MOTORYZACJI” (dalej jako Konkursem), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej). Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

 

 1. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

 

 1. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą:
 2. a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
 3. b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca
 4. c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne,
 5. d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
 3. a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
 4. b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego
 5. c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
 6. d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody
 7. e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

 1. a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: info@jacksmoto.pl
 2. b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Jack’s Motorcycles Group S.C. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 39, 02-148 Warszawa. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

 

 1. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie poprzez zgłoszenie się do konkursu, czyli umieszczenia zdjęcia w aplikacji Instagram.

 

 1. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 2. a) imię i nazwisko
 3. b) nick Instagram
 4. c) kontaktowy numer telefonu
 5. d) adres e mail
 6. e) adres zamieszkania (w przypadku wysyłania nagrody pocztą lub kurierem)